yerand v. slappydavis (Week 3)

Draft

Action Picker Venue
Ban yerand Teien Any 4/8
Ban Slappydavis Aquarium Any 4/8
Restriction yerand Ballroom Any 4/8
Restriction Slappydavis Gallery Any 4/8
Pick yerand *DOUBLED* Veranda Any 5/8
Pick Slappydavis *DOUBLED* Redwoods Any 4/8
Pick yerand Gallery Any 4/8
Pick Slappydavis Courtyard Any 4/7

Games

yerand defeats slappydavis 7-1

Venue Spy Sniper Result
Veranda a5/8 yerand slappydavis Spy Timeout
Veranda a5/8 slappydavis yerand Spy Shot
Veranda a5/8 yerand slappydavis Mission Win
Veranda a5/8 slappydavis yerand Spy Shot
Redwoods a4/8 yerand slappydavis Mission Win
Redwoods a4/8 slappydavis yerand Spy Shot
Redwoods a4/8 yerand slappydavis Civilian Shot
Redwoods a4/8 slappydavis yerand Spy Shot